Moro don Elia Renzo

Facebooktwitterpinterestmail
don
Elia Renzo
Moro
Presbitero diocesano
Correzzola (RO)
08-07-1972
0426310336
donrenzomoro@gmail.com