Venerabilità di Padre Calcagno

Facebooktwitterpinterestmail

Venerabilità di Padre Calcagno

Un altro importante passo verso il riconoscimento della santità di questa grande figura chioggiotta

(In calce il testo integrale del “Decreto sulle virtù” nella versione latina e in traduzione italiana)

 Venerdì 7 novembre 2014 il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi, nella persona di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Amato, a promulgare il decreto sulle virtù eroiche del Servo di Dio Padre Raimondo Calcagno, presbitero dell’Oratorio di San Filippo Neri, nato a Chioggia il 17 aprile 1888 e ivi morto il 18 luglio 1964.

Al nostro caro Padre è stato attribuito il titolo di “Venerabile”, che costituisce il primo passo verso la gloria degli altari: motivo di grande gaudio per così grande dono del Signore ed evento storico per l’Oratorio filippino, la Comunità civile di Chioggia, la Diocesi clodiense.

Papa Francesco ha confermato d’autorità il fatto che Padre Raimondo Calcagno è stato un eroe del Vangelo di Gesù e un testimone qualificato della sua verità e carità, avendo praticato in assoluta fedeltà le virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e dell’essere prete (obbedienza, povertà, umiltà, castità).

L’esistenza terrena di Padre Raimondo fu talmente virtuosa da suscitare nei fedeli stupore, venerazione, mentre oggi lo si invoca per chiedere protezione e favori celesti e lo si invoca nella gioia e soprattutto nella sofferenza e nelle difficoltà. Padre Raimondo fu “eroe” nel vivere il proprio sacerdozio come vera e profonda missione, facendosi debole con i deboli e donandosi tutto a tutti: nel laicato cattolico italiano, come moralista e giurista competente nelle molteplici occasioni di raduni nazionali e internazionali oratoriani, nella pietà eucaristica, nel lungo e meritorio ministero del confessionale, nella direzione spirituale di seminaristi preti e religiose, nella mortificazione e nella tenera devozione alla Vergine Maria. La straordinarietà del suo sacerdozio non consisteva nel fare “grandi cose”, bensì nell’intensità con cui egli attuava la volontà di Dio, nell’equilibrio, nella costanza, nella prontezza e intima letizia: caratteristiche che costituiscono ancora oggi il nocciolo della sua ricerca di perfezione, del suo abito virtuoso.

Con il profumo della sua santità, vivendo nell’amore di Dio e dei fratelli, rendendo più umana la gioventù, verso tutti i poveri che avevano bisogno del suo aiuto e del suo carisma Padre Raimondo è ancora vicino a noi; con la sua presenza spirituale e la sua intercessione continua a ripeterci una parola che ci richiama alla fede: “Il mio principio è Dio; il mio fine è Dio; la mia ricompensa è Dio”. (Renzo Chiozzotto)

Di seguito il testo completo del Decreto nella versione latina e nella traduzione italiana.

CLODIENSIS

Beatificationis et Canonizationis

SERVI DEI RAIMUNDI CALCAGNO

Sacerdotis e Congregatione Oratorii S. Philippi Neri

(1888 – 1964)

DECRETUM DE VIRTUTIBUS

     “Principium meum Deus, Deus finis meus, merces mea Deus”

   Verba haec, quas Servus Dei Raimundus Calcagno repetere solebat valde divina fisus providentia, vitam eius sacerdotalem eiusque apostolatum collustrarunt atque singula segmenta signarunt alacris illius itineris, per quod eius spiritus enixe progressus est ad sanctitatem parandam.

     Clodiae, in civitate Venetae Lagunae austrina, Servus Dei natus est die 17 mensis Aprilis anno 1888 humili piscatorum genere. In familiae complexu, fide principiisque christianis fulto, primo informatus est atque inde a puero illam ad animos excolendos proclivitatem patefecit, quae totam eius existentiam signavit: etenim iam a puerilis institutionis annis pueros circa se commorantes in domum suam arcessitos laeto animo accipiebat eosque oblectabat, cum rudimenta christianae doctrinae nimia amabilitate eis traderet, matris sedulitate fultus.  

   Quindecim autem annos natus, consociationi Giovani Cattolici nuncupatae adhaesit, cui postea praefuit. Interea prima indicia vocationis ad vitam sacerdotalem animadvertit, ideo, gymnasiali ac liceali institutione in dioecesano Seminario completa, adiit Congregationem Clodiensis Oratorii Sancti Philippi Neri, cupiens se ad vitam simul contemplativam et activam conferre in caritate progrediendo. Itaque, studiorum curriculo expleto, die 28 mensis Martii anno 1914 sacerdos ordinatus est.

    Constanter animo intendit sese pro animabus praecipue multorum puerorum ac iuvenum civitatis impendere. Quapropter sodalicium lusorium condidit ad pueros civili et christianae educationi reducendos in ipso aetatis discrimine, quo adulescentuli vitae dignitatem percipiunt ac dirigunt. Amabili auctoritate praeditus, suorum ‘improbulorum’ cor subegit, lusu animans atque se eorum aedificationi proponens innocentiae et christianae sedulitatis exemplar. Reapse eminet Pater Raimundus sicut verus iuventutis apostolus, immo – ut ita dicam – ‘puerorum presbyter’, ‘puer ipse cum pueris ex animo factus’ exemplo Sancti Philippi Neri.

   Anno 1921 sodalicium ‘Divo Hieronymo Emiliani’ (nunc vero ipso Servo Dei) dicatum dirigendum suscepit; quod sodalicium praesertim minoribus civitatis Clodiae patebat ut quibus nimia paupertate ac egestate affectis. His omnibus, plerumque calceamentis ac vestibus carentibus vel etiam derelictis, et tempus et laborem et ingenium largiebatur quasi benignus pater ac misericors.  

   Ut qui vera iuris ac theologiae eruditione solidaque Scripturarum ac Patrum doctrina imbutus, ab anno 1921 ad annum 1958 innumeris Philippianorum Congregationis coetibus sive nationalibus sive internationalibus iterfuit, cum amplas renovationes suggereret, constitutionibus Oratorii Sancti Philippi Neri producendas. Ab anno 1932 ad annum 1948 aliquot sacerdotum coetibus praefuit, vulgo Sacerdoti adoratori et Unione Apostolica del Clero dictis; cooptatus est etiam in Dioecesanum Consilium ad musicam sacram promovendam pariterque in Consilium Dioecesanum III Eucharistico Congressui exsequendo.

   Presbyterali insuper vita perlaetus eminentique pietate flagrans, Servus Dei munere confessarii in seminario Clodiensi multos per annos functus est, cum magister pietatis et sacerdotibus et monialibus et christifidelibus evaderet, quibus dono suum testimonium fidelitatis Christo redderet: humilis, sui ipsius abnegandi devovendique studio continenter sanctitatis viam meabat, quam omnibus suadebat. Cui quidemfulcimento fuerunt mira apostolica caritas et firmum cum Deo conloquium ope eucharistici mysterii cultusque marialis. Reapse multas per horas die noctuque orabat ac meditationi instabt, cum asperitates libenter Dei amore toleraret – iuxta antiquam Philippianorum sodalium traditionem – quasi hostia piacularis pro peccatis hominum erga Cor Jesu Sacratissimum. Ad signa temporum animo singulariter intentus, tum proprio vivendi modo tum arte sua pedagogica educandi, Servus Dei duo perspexit magni momenti: catecheticam et liturgicam actuositatem promovendam ad maturitatem christifidelium concurrentem, nencnon cleri culturam instituendam ac firmandam; simulque Ecclesiam populo immixtam et operam pauperrimis navantem somniavit.

     Cum autem anno 1948 Veronam missus esset, ibi novem annos moratus munere parochi ac praepositi functus est, ut illam communitatem secundo universali bello offensam auxilioque indigentem restitueret; ibique Boni Pastoris imaginem espressit. In qua civitate insuperdonis prudentiae et consilii, mansuetudinis et spei auxiliatus est Instituto Paupercularum a Domo Nazarethana, quod a venerabili Servo Dei Philippo Bardellini, sacerdote Congregationis Oratorii, conditum fuerat. Dein Clodiam anno 1957 reversus, pristino fervore pueris erudiendis ac seminarii alumnis colendis operam iterum impendit, aetate provecta et acri morbo iam dudum eum torquente neglectis.

     Die 7 mensis Iunii anno 1964 Clodiae in ecclesia Philippianorum, quamvis viribus enervatus, tamen quinquagesimum sui sacerdotii iubilaeum celebravit, praesentibus confratribus, sacerdotibus, discipulis, Oratorii pueris multisque christifidelibus. Extremis verbis “Vivite in charitate” confratres ac discipulos hortatus est die 18 mensis Iulii anno 1964, priusquam animam suam ederet. Nunc corpus eius in ecclesia clodiensis Oratorii devote asservatur, quasi pignus caelestis patrocinii.

     Sanctitatis fama, quae vivum circumdederat, ita eo mortuo increbruit, ut Causa eius beatificationis et canonizationis inita fuerit apud Curiam Episcopalem Cladiensem per dioecesanam Inquisitionem a die 9 mensis Iulii anno 1991 ad diem 25 mensis Aprilis anno 1994 habitam, cuius auctoritas ab ista Congregatione confirmata est decreto diei 15 mensis Octobris anno 1994. Positione parata, iuxta consuetam formam excussum est an Servus Dei virtutes in gradu heroico exercuisset. Die autem 17 mensis Octobris anno 2013 felici exitu Congressus Peculiaris Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales ac Episcopi in Ordinaria Sessione die 21 mensis Octobris anno 2014 celebrata, cui ego Angelus Amato Cardinalis praefui, Servum Dei in gradu heroico virtutes theologales et cardinales aliasque iis adnexas exercuisse fassi sunt.

     Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei, RAIMUNDI CALCAGNO, Sacerdotis e Congregatione Oratorii S. Philippi Neri, in casu et ad effectum de quo agitur.

     Hoc autem decretum publici iuris et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

     Datum Romae, die septima mensis Novembris a. D. MMXIV  

    

ANGELUS Card. AMATO, S. D. B.

Praefectus

+MARCELLUS BARTOLUCCI

Archiep. tit. Mevaniensis

a Secretis

CLODIENSIS

Beatificationis et Canonizationis

SERVI DEI RAIMUNDI CALCAGNO

Sacerdotis e Congregatione Oratorii S. Philippi Neri

(1888 – 1964)

DECRETO SULLE VIRTÙ

     «Il mio principio è Dio, il mio fine è Dio, la mia ricompensa è Dio».

     Queste parole, che il Servo di Dio Raimondo Calcagno soleva ripetere con grande fiducia nella Provvidenza divina, illuminarono la sua vita, il suo sacerdozio, il suo apostolato e costituirono le tappe di un intenso cammino spirituale lungo il quale egli progredì speditamente sulla via della santità.

     Il Servo di Dio nacque a Chioggia, città situata nella parte meridionale della laguna veneta, il 17 aprile 1888 da una famiglia di poveri pescatori. Nel suo contesto familiare, ricco di fede e ritmato sul rispetto dei principi cristiani, Raimondo ricevette la prima formazione e, fin da ragazzo, evidenziò una particolare sensibilità verso l’esperienza educativa che lo caratterizzerà per tutta l’esistenza: infatti, già al tempo delle scuole elementari, riuniva tra le pareti domestiche i bambini della zona, li accoglieva col sorriso sulle labbra, li faceva divertire e con grande amabilità trasmetteva loro le prime nozioni di catechismo, guidato dalla presenza attiva della mamma.

     Quindicenne, Raimondo si iscrisse all’Associazione dei Giovani Cattolici, della quale in seguito divenne presidente. Nel frattempo iniziò a percepire i segni della vocazione alla vita sacerdotale: perciò, compiuti gli studi ginnasiali e liceali nel seminario diocesano, entrò nella Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Chioggia, volendo abbracciare una vita insieme contemplativa e attiva, intensificando la carità. Al termine dell’iter formativo, il 28 marzo 1914 venne ordinato sacerdote.

     Suo deciso obiettivo fu di spendere la vita per le anime, specialmente dei numerosi fanciulli e giovani della città. Per questo fondò un oratorio-ricreatorio, improntato al progetto di recuperare a una educazione umana e cristiana i ragazzi nel cammino nel momento cruciale della loro formazione. Si rivestì di amabile autorità e riuscì a conquistare il cuore dei suoi “monelli”, attraverso l’animazione ricreativa e la proposta di una vita cristiana coerente. Padre Raimondo emerge come un vero apostolo della gioventù, “il prete dei fioi” per antonomasia, facendosi, sull’esempio di San Filippo Neri, “sapientemente fanciullo con i fanciulli”. Nel 1921 accettò anche la direzione del patronato “San Gerolamo Emiliani” (oggi a lui dedicato), che accoglieva soprattutto i minori ancora più poveri e bisognosi di Chioggia. A questi ragazzi, il più delle volte senza scarpe, malvestiti e abbandonati, il Servo di Dio Calcagno dedicava tempo, fatiche, fantasia con cuore amoroso e misericordioso di padre.

     Grazie alla sua cultura giuridica e ad una solida preparazione teologica, scritturale e patristica, partecipò dal 1921 al 1958 a diversi Congressi Filippini nazionali e internazionali, suggerendo significativi aggiornamenti alle Costituzioni dell’Oratorio di San Filippo Neri; ricoprì dal 1932 al 1948 l’incarico di direttore di associazioni sacerdotali, come “Sacerdoti adoratori” e “Unione Apostolica del Clero”; fu membro della Commissione diocesana per la musica sacra e del Comitato esecutivo per il III Congresso Eucaristico diocesano.

     Innamorato della vita sacerdotale e di eminente pietà, Padre Calcagno fu assiduo confessore nel seminario locale e padre spirituale di sacerdoti, religiose e fedeli laici, ai quali donò la sua testimonianza di fedeltà a Cristo nell’umiltà, nel sacrificio e nell’impegno nella via della santità che inculcava a tutti. Il segreto della sua straordinaria carità apostolica fu la sua unione costante e profonda con Dio, attraverso l’Eucaristia e la devozione mariana. Trascorreva molte ore del giorno e della notte nella preghiera, nella meditazione e nella riparazione delle offese recate dagli uomini al Cuore divino di Gesù, secondo un’antica tradizione degli Oratoriani locali. Tutta l’impostazione spirituale, personale, educativa del Servo di Dio fu particolarmente attenta ai segni dei tempi, soprattutto attraverso due intuizioni di grande rilevanza: l’azione catechetica e liturgica in vista della maturità del laicato e la formazione iniziale e permanente del clero, insieme al desiderio di una Chiesa vicina alla gente, al servizio dei più poveri.

     Nel 1948 fu inviato a Verona, dove rimase nove anni come parroco e preposito, incarnando la figura del Buon Pastore, per ricostruire materialmente e spiritualmente quella comunità bisognosa di aiuto dopo i danni causati dalla guerra. Nella città scaligera, inoltre, seguì l’Istituto “Poverette della Casa di Nazareth”, fondato dal venerabile oratoriano Padre Filippo Bardellini, con i doni della prudenza e del consiglio, della mitezza e della speranza. Tornato a Chioggia nel 1957, riprese l’attività a favore dei ragazzi e dei seminaristi con l’antico fervore, nonostante l’età e la malattia inesorabile che lo tormenta da tempo.

     Il 7 giugno 1964 celebrò il 50° di vita sacerdotale nella chiesa dei Filippini a Chioggia con le poche forze rimastegli, attorniato dai confratelli, dai sacerdoti, dagli ex allievi, dai fanciulli dell’oratorio e da numerosi fedeli. “Vivete nella carità”: è questa l’ultima raccomandazione rivolta ai Padri e discepoli, prima di spirare il 18 luglio 1964. Il suo corpo è custodito con amore e devozione nella chiesa oratoriana di Chioggia per chiederne la protezione dal cielo.

     La fama di santità, di cui godeva da vivo, dopo la sua morte si intensificò a tal punto che nel 1991 si diede inizio al processo di beatificazione e canonizzazione, con la celebrazione dell’Inchiesta diocesana presso la Curia ecclesiastica di Chioggia dal 9 luglio 1991 al 25 aprile 1994, la cui validità giuridica fu riconosciuta da questa Congregazione con decreto del 15 ottobre 1994. Preparata la Positio si è stato discusso, secondo l’ordinaria procedura, se il Servo di Dio abbia esercitato le virtù in grado eroico. Il 17 ottobre del 2013 si è tenuto, con esito positivo, il Congresso dei Consultori Teologi. I Padri Cardinali e Vescovi nella Sessione Ordinaria del 21 ottobre 2014, presieduta da me, Card. Angelo Amato, hanno riconosciuto che il Servo di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali, cardinali ed annesse.

     Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei RAIMUNDI CALCAGNO, Sacerdotis e Congregatione Oratorii S. Philippi Neri, in casu et ad effectum de quo agitur.

     Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

     Datum Romae, die septima mensis Novembris a. D. MMXIV

    

   ANGELUS Card. AMATO, S. D. B.

Praefectus

+MARCELLUS BARTOLUCCI

Archiep. tit. Mevaniensis

a Secretis

 

 

da NUOVA SCINTILLA 43 del 16 novembre 2014